Ανοίγουν νέες δουλειές στις ιχθυοκαλλιέργειες


Πεδίο επιχειρηµατικής δραστηριότητας για υφιστάµενους αλλά και νέους επιχειρηµατίες ανοίγει το πολυαναµενόµενο Σχέδιο Νόµου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.
Το νοµοσχέδιο καθορίζει µια σειρά από κρίσιµες παραµέτρους όπως τους όρους παραχώρησης δηµόσιων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων, απλοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες αδειδότησης. Οι συγκεκριµένες εκτάσεις θα παραχωρούνται µε απευθείας µίσθωση, µε µίσθωση κατόπιν δηµοπρασίας, αλλά και χωρίς αντάλλαγµα.
Επιπλέον, εισάγοντας τον όρο Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών βάζει τις βάσεις για τη δηµιουργία Ζωνών τις οποίες είχε προαναγγείλει ο Αθ. Τσαυτάρης.

Παραχώρηση µε απευθείας µίσθωση
• Θαλάσσιες εκτάσεις: Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι το ∆ηµόσιο, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα, «δύναται να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, για χρονικό διάστηµα 20 ετών». Η εικοσαετής παραχώρηση προτείνεται διότι η εν λόγω διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας, στην οποία εµπεριέχεται η έγκριση της παραχώρησης χρήσης της υδάτινης έκτασης, κρίνεται ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ισχύ/ανανέωση όλων των επιµέρους αδειών-εγκρίσεων µε µικρότερη διάρκεια.
• Υδάτινες εκτάσεις: Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, παραχωρείται η «χρήση λιµναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση πλωτών µονάδων, εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής για διάστηµα 15 ετών σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς ή σε νοµικά πρόσωπα στα οποία συµµετέχει αλιευτικός συνεταιρισµός, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του οικείου ∆ήµου όπου ανήκουν οι υδάτινες εκτάσεις ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω ∆ήµου ή σε ιδιώτες. Η διάρκεια παραχώρησης µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ετών µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και όχι λιγότερη των 10 ετών. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός φορέων προηγείται µε σειρά προτεραιότητας: α) ο αλιευτικος συνεταιρισµός, β) το νοµικό πρόσωπο στο οποίο συµµετέχει συνεταιρισµός, γ) η επιχείρηση του ∆ήµου και δ) ο ιδιώτης.»

Χωρίς κανένα αντάλλαγμα η δοκιμαστική εγκατάσταση σε δημόσιες θαλάσσιες εκτάσεις
Τη δυνατότητα παραχώρησης θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγµα σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ώστε να εγκατασταθεί σε αυτές πρωτότυπη καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών προβλέπει το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι «το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς ανταλλάγµατα σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση δοκιµαστικής/πρωτότυπης καλλιέργειας υδροβίων οργανισµών για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 έτη και για έκταση µέχρι ** στρέµµατα. Η παραχώρηση δύναται να παραταθεί για ακόµη 1 έτος σύµφωνα µε την παρ. 2. Τίθεται κριτήριο για την παραχώρηση, το οποίο είναι η πρωτοτυπία της µονάδας, µε βάση τα δεδοµένα της τεχνολογίας, της µεθόδου και του είδους της καλλιέργειας, που εφαρµόζεται κατά το χρόνο της υποβολής του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου φορέα καθώς και µε βάση τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα.
Με την πάροδο 18 µηνών από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης και εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της δοκιµαστικής καλλιέργειας, µετά την υποβολή σχετικής έκθεσης από το ενδιαφερόµενο στη ∆ιεύθυνση Αγροτικών χορηγείται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα.»
Τέλος στην παρ. 3 του άρθρου 5 καθορίζεται το περιεχόµενο της απόφασης έγκρισης της παραχώρησης και χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας. Επισηµαίνεται ότι στην παρ. 4 του άρθρου 26 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση της ΚΥΑ, η οποία κρίνεται αναγκαία για την πλήρη εφαρµογή του προτεινόµενου άρθρου και µε την οποία θα καθορισθούν οι όροι έκδοσης της απόφασης της έγκρισης των παραχωρήσεων της παραγράφου 1 και χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας, η τηρούµενη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του προτεινόµενου άρθρου 5».

Υπολογισµός και καταβολή του µισθώµατος
Για την αρχική µίσθωση το µίσθωµα συµφωνείται για δύο περιόδους, εκ των οποίων η µεν πρώτη αφορά τα πέντε πρώτα έτη, η δε δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της µίσθωσης καθώς και τα έτη της αναµίσθωσης. Το µίσθωµα καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση έτους από την υπογραφή της σύµβασης.
Το ύψος και το ο τρόπος αναπροσαρµογής θα καθορίζονται µε ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Για υδάτινες εκτάσεις εντός ΠΟΑΥ, το µίσθωµα θα είναι κατά 20% υψηλότερο.
Στο άρθρο 7 αναφέρεται οι προϋποθέσεις για αναµίσθωση της έκτασης στον ίδιο µισθωτή για χρονικό διάστηµα 20 έτη και περισσότερες από µία φορές, εφόσον η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν τηρηθεί οι όροι που περιλαµβάνονται στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας. Θα πρέπει:
«Α) Να έχουν πραγµατοποιηθεί οι επενδύσεις Β) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις των µισθωτών έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου και Γ) Να µην έχει διακοπή η λειτουργία ή να µην έχει υπολειτουργήσει η µονάδα».

Οι υποχρεώσεις του επενδυτή
Στο άρθρο 13 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του µισθωτή υδάτινης έκτασης µη τήρηση των οποίων συνεπάγονται την αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης σε βάρος του. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν:
Α) Την υποχρέωση υπογραφής σύµβασης
Β) Την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής ή καταβολής ως εγγύηση δύο ετήσεων µισθωµάτων πριν την υπογραφή µίσθωσης.
Γ) Την απαγόρευση παραχώρησης του µισθίου ή σύναψης έννοµης σχέσεης για αυτό ή τις εγκαταστάσεις εντός αυτού, µε τρίτους χωρίς έγκριση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία χορηγείται σε ειδικές περιπτώσεις µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
∆) Την υποχρέωση ολοκλήρωσης των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων και θέσης της µονάδας σε λειτουργία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% εντός προθεσµίας που ορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανάλογα µε το είδος που καλλιεργείται, η οποία µπορεί να είναι µέχρι δύο έτη για την ίδρυση και τη µετεγκατάσταση και ένα έτος για την επέκταση της µονάδας.
Ε) Την απαγόρευση µεταβολής στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του µισθωτή κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσµιών και µέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της λειτουργίας».

http://www.agrotikabook.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια