Like box

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Δεν θα μείνει αγελάδα στην ΕλλάδαΤο τέ­λος της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής γά­λα­κτος θα ση­μά­νει η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος

Τι πέ­ντε, τι πε­ντέ­μι­σι, τι ε­φτά μέ­ρες; Όταν λέ­με φρέ­σκο γά­λα εν­νοού­με φρέ­σκο. Αυ­τή εί­ναι η το­πο­θέ­τη­ση του υ­πουρ­γού Ανά­πτυ­ξης, Κω­στή Χατ­ζη­δά­κη, στη συ­ζή­τη­ση που ε­κεί­νος ά­νοι­ξε για την ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος α­πό τις πέ­ντε στις ε­φτά μέ­ρες. Ο υ­πουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, Αθα­νά­σιος Τσαυ­τά­ρης, κά­νει λό­γο για το­πο­θε­τή­σεις χω­ρίς ε­πι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρίω­ση, που θέ­τουν σε κίν­δυ­νο την υ­γεία του κα­τα­να­λω­τή, ε­νώ ο Κ. Χατ­ζη­δά­κης α­πα­ντά ό­τι «οι α­γε­λα­δο­τρό­φοι ο­φεί­λουν να συ­νει­σφέ­ρουν στην α­ντι­με­τώ­πι­ση της κρί­σης την ώ­ρα που ε­νά­μι­ση ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι εί­ναι ά­νερ­γοι».
Αφορ­μή για τη συ­ζή­τη­ση στά­θη­κε η έκ­θε­ση του ΟΟ­ΣΑ (Οργα­νι­σμός Οι­κο­νο­μι­κής Συ­νερ­γα­σίας και Ανά­πτυ­ξης), η ο­ποία πα­ρου­σιά­ζει το φρέ­σκο ελ­λη­νι­κό γά­λα α­κρι­βό­τε­ρο κα­τά 35% α­πό το μέ­σο ό­ρο της Ε.Ε. Βέ­βαια, τα στοι­χεία αυ­τά εί­ναι α­να­λη­θή, α­φού το ελ­λη­νι­κό φρέ­σκο γά­λα εί­ναι 5 η­με­ρών με χα­μη­λή πα­στε­ρίω­ση, ε­νώ στην Ε.Ε. δεν υ­πάρ­χει α­ντί­στοι­χων προ­δια­γρα­φών φρέ­σκο γά­λα, αλ­λά το μα­κράς διάρ­κειας των δέ­κα η­με­ρών με υ­ψη­λή πα­στε­ρίω­ση. Ο Κ. Χατ­ζη­δά­κης ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι ο κα­τα­να­λω­τής θα έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­πι­λέ­ξει, α­νά­λο­γα με το δια­θέ­σι­μο βα­λά­ντιο, ό­ποιο φρέ­σκο γά­λα θέ­λει α­πό μίας η­μέ­ρας έως ε­φτά η­με­ρών. Την ε­πι­στη­μο­νι­κή του δια­φω­νία εκ­φρά­ζει ο Ελλη­νι­κός Γεωρ­γι­κός Οργα­νι­σμός (ΕΛ­ΓΟ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ). Σύμ­φω­να με τον γε­νι­κό διευ­θυ­ντή δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας, Αντώ­νη Φω­τό­που­λο, «η ε­πι­μή­κυν­ση διάρ­κειας ζωής του γά­λα­κτος ση­μαί­νει υ­ψη­λό­τε­ρη πα­στε­ρίω­ση στο γά­λα, ά­ρα και μείω­ση της θρε­πτι­κής του α­ξίας. Επί­σης, η κα­τάρ­γη­ση της υ­πο­χρεω­τι­κής α­να­γρα­φής της χώ­ρας προέ­λευ­σης δεν θα ε­πι­τρέ­πει στους κα­τα­να­λω­τές να δια­κρί­νουν το ελ­λη­νι­κό γά­λα α­πό το ει­σα­γό­με­νο, το ο­ποίο πα­ρά­γε­ται και δια­κι­νεί­ται σε δια­φο­ρε­τι­κές συν­θή­κες».
Η μο­να­δι­κή ε­ξοι­κο­νό­μη­ση προς ό­φε­λος του κα­τα­να­λω­τή, σύμ­φω­να με τον α­να­πλη­ρω­τή υ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης, Μά­ξι­μο Χα­ρα­κό­που­λο, θα εί­ναι 1,5 ευ­ρώ το μή­να για μια τε­τρα­με­λή οι­κο­γέ­νεια, ε­νώ οι συ­νέ­πειες για την εγ­χώ­ρια κτη­νο­τρο­φι­κή πα­ρα­γω­γή θα εί­ναι ο­λέ­θριες. Όπως ε­πι­ση­μαί­νουν στην «Επο­χή» α­γε­λα­δο­τρό­φοι «οι με­μο­νω­μέ­νοι πα­ρα­γω­γοί βρί­σκο­νται σε δυ­σχε­ρή κα­τά­στα­ση, α­φού έ­χουν κλεί­σει οι στρό­φιγ­γες του δα­νει­σμού με α­πο­τέ­λε­σμα να μην γί­νο­νται νέες ε­πεν­δύ­σεις, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να έ­χει αυ­ξη­θεί δρα­μα­τι­κά το κό­στος πα­ρα­γω­γής. Η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του γά­λα­κτος θα ση­μαί­νει την κα­τα­στρο­φή της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής».

Το τέ­λος της γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίας

«Δεν θα μεί­νει α­γε­λά­δα στην Ελλά­δα», το­νί­ζει ο Θεό­δω­ρος Χό­βο­λος, μέ­λος του πα­ραρ­τή­μα­τος Ηπεί­ρου του Πα­νελ­λή­νιου Κτη­νια­τρι­κού Συλ­λό­γου. «Ήδη το 2011 ε­φτά στους δέ­κα κτη­νο­τρό­φους ε­γκα­τέ­λει­ψαν το ε­πάγ­γελ­μα, α­φού δεν μπο­ρού­σαν να ε­ξα­σφα­λί­σουν ού­τε έ­να με­ρο­κά­μα­το α­πό την πα­ρα­γω­γή γά­λα­κτος», κα­τα­λή­γει. «Θα κλεί­σουν ό­λοι οι μι­κροί πα­ρα­γω­γοί. Αν υ­πο­λο­γί­σου­με ό­τι το κό­στος πα­ρα­γω­γής εί­ναι ή­δη ο­ρια­κό η ε­πι­μή­κυν­ση της ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος θα ση­μά­νει την κα­τα­στρο­φή της ελ­λη­νι­κής κτη­νο­τρο­φίας» συ­μπλη­ρώ­νει ο Τά­σος Αντω­νίου α­πό τον συ­νε­ται­ρι­σμό βο­σκών Λι­βα­δίου Ολύ­μπου, «Βο­σκός».
Σή­με­ρα στην Ελλά­δα λει­τουρ­γούν 3.000 βου­στά­σια, ε­νώ προ δε­κα­ε­τίας ή­ταν 30.000 και προ ει­κο­σα­ε­τίας 100.000. Σε αυ­τά, κα­θώς και στις μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής ζωο­τρο­φών, α­πα­σχο­λού­νται 100.000 ερ­γα­ζό­με­νοι, οι ο­ποίοι θα βρε­θούν ά­νερ­γοι, α­φού με την ε­πι­μή­κυν­ση η δια­νο­μή θα πε­ριο­ρι­στεί α­πο­κλει­στι­κά στο γά­λα ει­σα­γω­γής, που θα έ­χει πια τον α­πε­ριό­ρι­στο χρό­νο να φτά­σει α­πό την ΕΕ σε κά­θε ρά­φι σού­περ μάρ­κετ πα­ρα­γκω­νί­ζο­ντας το εγ­χώ­ριο φρέ­σκο γά­λα ως «α­κρι­βό­τε­ρο» κα­τά 0,10 λε­πτά.
«Στην Ελλά­δα, τη δε­κα­ε­τία του '60 για να εν­σω­μα­τω­θεί η ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φία γί­νο­νταν κρα­τι­κο­συ­νε­ται­ρι­στι­κές γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες. Έτσι α­πό τις 29 γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες μό­νο οι 7 ή­ταν ι­διω­τι­κές. Από τη δε­κα­ε­τία του '90 ξε­κί­νη­σε η "α­να­διάρ­θρω­ση" με την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση ή το κλεί­σι­μο των μο­νά­δων, με τε­λευ­ταίο πα­ρά­δειγ­μα την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση της ΔΩ­ΔΩ­ΝΗ το 2012», μας λέει ο Θ. Χό­βο­λος κα­τα­λή­γο­ντας ό­τι «η πεν­θή­με­ρη διάρ­κεια ζωής ε­ξα­σφα­λί­ζει την ύ­παρ­ξη ελ­λη­νι­κού γά­λα­κτος, δια­φο­ρε­τι­κά η πα­ρα­γω­γή στην Ελλά­δα θα ε­κλεί­ψει».
«Το μυ­στή­ριο που πρέ­πει να λυ­θεί εί­ναι για­τί το μα­κράς διάρ­κειας γά­λα εί­ναι α­κρι­βό­τε­ρο α­πό το φρέ­σκο στα ρά­φια των σού­περ μάρ­κετ», υ­πο­γραμ­μί­ζει ο Α. Φω­τό­που­λος. «Δεν κα­τα­λα­βαί­νω το ό­φε­λος», συ­μπλη­ρώ­νει ο Τ. Αντω­νίου και κα­τα­λή­γει «με αυ­τές τις ρυθ­μί­σεις θα ε­ξα­λει­φθεί το φρέ­σκο γά­λα α­πό την α­γο­ρά και θα ε­πι­κρα­τή­σει μό­νο το μα­κράς διάρ­κειας με σα­φώς χα­μη­λό­τε­ρα θρε­πτι­κά συ­στα­τι­κά».

Δώ­ρο στις πο­λυε­θνι­κές

«Η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος που σχε­διά­ζει ο κ. Χατ­ζη­δά­κης α­πο­τε­λεί πρώ­τον κα­τα­στρο­φι­κή ε­πι­λο­γή για την ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φία, την ύ­παι­θρο και το α­γρο­τι­κό ε­μπο­ρι­κό ι­σο­ζύ­γιο α­φού θα κα­τα­κλυ­στεί η ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά α­πό ει­σα­γό­με­νο γά­λα, δεύ­τε­ρον δώ­ρο κυ­ρίως στις πο­λυε­θνι­κές γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες και τρί­τον προώ­θη­ση προϊό­ντων μειω­μέ­νης θρε­πτι­κής α­ξίας» το­νί­ζει ο βου­λευ­τής Αργο­λί­δας με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Δη­μή­τρης Κο­δέ­λας και συ­μπλη­ρώ­νει: «Εάν εν­δια­φε­ρό­ταν πραγ­μα­τι­κά ο κ. Χατ­ζη­δά­κης για την τι­μή του γά­λα­κτος θα πρό­τει­νε μέ­τρα μείω­σης του κό­στους πα­ρα­γω­γής των Ελλή­νων κτη­νο­τρό­φων, ε­λέγ­χου της α­γο­ράς (γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες, α­λυ­σί­δες λια­νι­κής) και μείω­σης του ΦΠΑ που ε­πι­βα­ρύ­νει κα­τά 13% την τι­μή! Η ε­πι­λο­γή του υ­πουρ­γού, βα­σι­σμέ­νη σε μια αμ­φι­σβη­τού­με­νης α­ξιο­πι­στίας έκ­θε­ση του ΟΟ­ΣΑ, έρ­χε­ται σε συ­νέ­χεια της κα­τάρ­γη­σης της υ­πο­χρεω­τι­κής α­να­γρα­φής της χώ­ρας προέ­λευ­σης στο γά­λα και στα γα­λα­κτο­κο­μι­κά προϊό­ντα και στην εκ­χώ­ρη­ση της ο­νο­μα­σίας "φέ­τα" για το λευ­κό τυ­ρί που πα­ρά­γε­ται στον Κα­να­δά, ζη­τή­μα­τα που ε­πί­σης χει­ρί­στη­κε το υ­πουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης. Για ποιούς δου­λεύει τε­λι­κά ο υ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης; Πά­ντως σί­γου­ρα ό­χι για την α­νά­πτυ­ξη της πα­ρα­γω­γής μας ή τα συμ­φέ­ρο­ντα του έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή».
Κά­θε χρό­νο η πα­ρα­γω­γή γά­λα­κτος πα­ρου­σιά­ζει μείω­ση με τη ση­με­ρι­νή να φτά­νει τους 640.000 τό­νους φρέ­σκου γά­λα­κτος, ε­νώ πέ­ρυ­σι ή­ταν 800.000. Οι α­γε­λα­δο­τρό­φοι δη­λώ­νουν α­δυ­να­μία να συ­νε­χί­σουν να κρα­τούν τις μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής. «Πα­ρό­τι η κοι­νο­τι­κή ο­δη­γία ο­ρί­ζει ρη­τά ό­τι πρέ­πει να πλη­ρω­νό­μα­στε το γά­λα ε­ντός 35 η­με­ρών, τα σού­περ μάρ­κετ μας ε­ξο­φλούν σε 7 ή 8 μή­νες. Αν α­πλά ε­φαρ­μο­ζό­ταν η υ­πάρ­χου­σα νο­μο­θε­σία θα μειω­νό­ταν κα­τα­κό­ρυ­φα η τι­μή του γά­λα­κτος» το­νί­ζουν στην «Επο­χή». Όμως ο κ. Χατ­ζη­δά­κης φαί­νε­ται α­πο­φα­σι­σμέ­νος να α­φα­νί­σει την εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή προς ό­φε­λος των με­γά­λων ξέ­νων γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νιών. Το χει­ρό­τε­ρο εί­ναι ό­τι δη­λώ­νει πως το κά­νει προς ό­φε­λος των α­νέρ­γων, τον α­ριθ­μό των ο­ποίων ο ί­διος σκο­πεύει να αυ­ξή­σει ά­με­σα κα­τά 100.000 του­λά­χι­στον.

Ιωάν­να Δρό­σου


http://kthnotrofia.pblogs.gr/

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο