Πωλείται βασιλικός πολτός

300 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 24.000 ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ. ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ


Οι νέοι αγρότες θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι στη μοιρασιά της «πίτας» των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για την ελληνική γεωργία μέχρι το 2020

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστη διάρκεια της γεωργικής εκμετάλλευσης τα 3 έτη.

Η νεανική επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο προσκήνιο του νέου αναπτυξιακού προγράμματος, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών γεωργών, ικανής να αναδείξει τη σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα για την Ελλάδα.


Εξάλλου, η αγροτική δραστηριότητα αποδείχθηκε «λιγότερο ευάλωτη» στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Μάλιστα, οι αγροτικές περιοχές φαίνεται να απόκτησαν μια «νέα ελκυστικότητα», η οποία εκφράστηκε και ως «τάση επιστροφής», ειδικά από νέους ανθρώπους. Σε αυτή την τάση συνέβαλαν η διατήρηση των οικογενειακών δεσμών η ύπαρξη γεωργικής γης στην επαρχία, καθώς και η προσδοκία για χαμηλότερο κόστος ζωής και βελτιωμένη ποιότητα ζωής εκεί.

Είναι χαρακτηριστικό δε, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών που εκφράζουν την επιθυμία επιστροφής δεν προτιμούν την ενασχόληση με τη γεωργία λόγω έλλειψης γνώσεων ή λοιπών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν τον γεωργικό τομέα.

Το νέο «πακέτο» ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή 24.000 νέων στην ύπαιθρο με κονδύλια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζει επενδυτικά σχέδια νέων επιχειρηματιών και χρηματοδοτεί νέους για σύσταση επιχειρήσεων με γεωργικές και μη γεωργικές δραστηριότητες.

Δεδομένων μάλιστα των αναγκών τόνωσης της ρευστότητας στον αγροτικό τομέα, η ηγεσία του υπουργείου έχει ζητήσει την επίσπευση των διαδικασιών και θα επιδιωχθεί κάποια από τα μέτρα να προκηρυχθούν εντός του επόμενου τριμήνου.

Επιδότηση κεφαλαίου έως 22.000 ευρώ που αποτελεί το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης για νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα θα αρχίσει να παρέχει σύντομα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα.

Το ποσό της ενίσχυσης θα δίνεται κατ’ αποκοπή και θα μπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες, χωρίς περιορισμό, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. απόκτηση εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα όπως μισθολογικό κόστος κ.λπ.).

Σε νέους αγρότες απευθύνεται και το πρόγραμμα εκκίνησης μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές που παρέχει κατ’ αποκοπή ποσό από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ανά δικαιούχο για πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιφέρεια.

Επιπλέον, στα σχέδια βελτίωσης που αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας παρέχονται κίνητρα στους νέους αγρότες με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης έως 75%.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 413 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει ενισχύσεις αυξημένες κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Προϋποθέσεις
Το πρόγραμμα για την εγκατάσταση νέων γεωργών αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

•  Οι υποψήφιοι δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ως φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή που δεσμεύονται να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών.

•  Δεν είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα ίση με 8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

•  Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης), καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη.

•  Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση μέσω διατύπωσης στόχων που θα είναι μετρήσιμοι, εκφρασμένοι ως ποσοτικοί στόχοι (όπως η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης, η πιστοποίηση των προϊόντων).

Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

•  Το ποσό της ενίσχυσης θα χορηγείται σε δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς.

•  Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με το κόστος των δράσεων του σχεδίου αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την εκμετάλλευση.

•  Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως και 22.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μεικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 ευρώ με βάση τα εξής:

Αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών,

Αύξηση κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού, ήτοι: Να είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Συνεργασίες
Δικαιούχοι είναι και νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

– Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση είναι νέος γεωργός και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.

– Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά.

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψήφιου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη (φυσικά πρόσωπα) ή του διαχειριστή ως νόμιμου εκπροσώπου (νομικά πρόσωπα) και ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων.

Η αναφερόμενη εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες (όπως εξεύρεση πόρων, νομικές ή θεσμικές διαδικασίες, λοιπές επιχειρηματικές αποφάσεις).

Οι υποψήφιοι νέοι αγρότες πρέπει να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

413 + 240 εκατ.
Προνομιακή πρόσβαση και σε άλλα δύο «ταμεία»

Τα σχέδια βελτίωσης αποτελούν «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας και για αυτό αποτελούν το μέτρο με μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές βαρύτητες στο νέο πρόγραμμα, ενώ εκτιμάται ότι θα αποτελούν και το βασικό επενδυτικό εργαλείο για τους νέους αγρότες και γενικότερα τις ομάδες παραγωγών που αναμένεται να δημιουργηθούν, παρέχοντας ως κίνητρο αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης έως 75% (με επιπλέον 20 μονάδες σε σχέση με μεμονωμένους), ενώ για τις ενισχύσεις αυτές έχουν προϋπολογιστεί 413 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρώτη εγκατάσταση νέων στις αγροτικές περιοχές θα ενισχυθεί επιπλέον με 22.000 έως 40.000 ευρώ, μέσα από το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες – start up» προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικά, προβλέπεται η στήριξή τους με «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μία πενταετία.

Μικρές επιχειρήσεις
Οσον αφορά το «Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκκίνησης», αυτό απευθύνεται και σε νέους αγρότες για το ξεκίνημα μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές.

Αφορά την παροχή κατ’ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγμένους τομείς του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα ήδη εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές. Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών εφαρμογής όπως γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών, καθώς και λοιπά φυσικά πρόσωπα.

Προτεραιότητα θα δοθεί μεταξύ άλλων στους νέους αγρότες και το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο).

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

•  11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο).

•  16.000 ευρώ για έναρξη διαφορετικής επιχείρησης (π.χ. παντοπωλείο).

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

•  17.000 είναι το βασικό ποσό ενίσχυσης των νέων αγροτών, το οποίο αυξάνεται κατά 2.500, εφόσον εγκατασταθούν σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτι­κές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) και κατά 2.500 ευρώ εφόσον δραστηριοποιη­θούν στην κτηνοτροφία.

•  11.000 είναι το πριμ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο) σε αγροτικές περιοχές και 16.000 για έναρξη άλλης επι­χεί­­ρησης, όπως για παράδειγμα παντοπωλείο. Τα ποσά θα αυξάνονται κατά 4.000 ευρώ εφόσον η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά.

•  75% φτάνει το ποσοστο ενισχυσης των νέων αγροτών, αυξημένο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τους υπόλοιπους δικαιούχους από το πρόγραμμα «Σχέδια βελτίωσης».

•  40.000 φτάνει η συμπλη­ρωματική της πρώτης εγκατάστασης μέσα από το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες – start up». Επίσης οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μία πενταετία.

Πηγή: ethnos.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια