Τα παράδοξα της αγροτικής παραγωγής στην Ε.Ε. - Στη Ρουμανία το 1/3 όλων των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων


Λιγότερα από 171 εκατομμύρια εκτάρια γης (1,71 δισ. στρέμματα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρησιμοποιήθηκαν για τη γεωργική παραγωγή το 2016 - περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της ΕΕ. Τη διαχείρισή τους ανέλαβαν περίπου 10,3 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αν και πολυάριθμες, οι περισσότερες από τις εκμεταλλεύσεις της ΕΕ είναι μικρού μεγέθους (για τα παγκόσμια δεδομένα), καθώς τα δύο τρίτα έχουν μέγεθος μικρότερο από 5 εκτάρια (50 στρέμματα).

Αντίθετα, το 3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, έκτασης 100 εκταρίων (1.000 στρεμμάτων) και άνω, απασχόλησε το ήμισυ της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ.

Μόνο το 11% των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν ηλικίας κάτω των 40 ετών, ενώ το ένα τρίτο (32%) ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Αυτές οι πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέρχονται από τα προσωρινά αποτελέσματα για την έρευνα για τη δομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ το 2016. Η έρευνα αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η γεωργία στην ΕΕ χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από τρεις διαφορετικές ομάδες:

(i) γεωργία επιβίωσης, όπου επικεντρώνεται στην καλλιέργεια τροφίμων για τη διατροφή των αγροτών και των οικογενειών τους,

(ii) γεωργία των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων που είναι γενικά οικογενειακές επιχειρήσεις και

(ii) γεωργία των μεγάλων αγροτοκτηντοροφικών επιχειρήσεων.

Η Ρουμανία διαθέτει το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, αλλά τείνουν να είναι μικρού μεγέθους

Το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ βρισκόταν στη Ρουμανία το 2016 (33%), ενώ άλλο ένα τρίτο μοιράζονται οι Πολωνία (14%), Ιταλία (10% το 2013) και Ισπανία (9%).

Το 65% των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ ήταν μικρότερες από 50 στρέμματα.

Οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις (500 στρεμμάτων ή περισσότερο) ήταν πολύ συχνότερες στο Λουξεμβούργο (52% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων), στη Γαλλία (41%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (39%) και στη Δανία (35%).

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ του κύκλου εργασιών της ΕΕ στη γεωργία προήλθε από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι αντιθέσεις στο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αντανακλούσαν επίσης το οικονομικό τους μέγεθος. Από τα 10,3 εκατομμύρια αγροκτήματα της ΕΕ, 4 εκατομμύρια είχαν τυποποιημένη παραγωγή κάτω των 2.000 ευρώ και ευθύνονται μόνο για το 1% της συνολικής αγροτικής οικονομικής παραγωγής. Οι 296.000 (ή το 3% όλων των εκμεταλλεύσεων) στην ΕΕ, οι οποίες παρήγαγαν 250.000 ευρώ ή περισσότερο, ήταν υπεύθυνες για την πλειοψηφία (55%) της συνολικής αγροτικής οικονομικής παραγωγής της ΕΕ το 2016.

Περίπου το ήμισυ (54%) της τυποποιημένης παραγωγής που παράγεται από τη γεωργία στην ΕΕ προέρχεται από αγροκτήματα στη Γαλλία (17%), Γερμανία (13%), Ιταλία (12% το 2013) και Ισπανία (11%) το 2016. Η Ρουμανία, που αντιπροσώπευε περίπου το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, αντιστοιχει μόνο στο 3,4% της τυποποιημένης παραγωγής της ΕΕ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια