Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα στο πλαίσιο του νέου Π.Α.Α.


Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπονται ενισχύσεις για την δημιουργία αγροδασικών και αγρολιβαδικών συστημάτων για την εγκατάστασή τους αλλά και για την συντήρησή τους τα πρώτα πέντε έτη.

Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα

Επιμέρους μέτρο 8.2 – Στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

Περιγραφή του τύπου πράξης

Τα γεωργοδασοκομικά (αγροδασικά) συστήματα αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί, ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.

Σε ένα τέτοιο σύστημα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραμμές με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 10 μέτρα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωργικά μηχανήματα. Η απόσταση μεταξύ των δέντρων στην ίδια γραμμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 μέτρα. Εντούτοις, δένδρα μπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε μορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεμο και να δημιουργηθεί μια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο μέγιστος επιλέξιμος αριθμός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 250 δέντρα στο εκτάριο.

Δασολιβαδικά
ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών / ζώων στην ίδια επιφάνεια. Απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας από την πεδινή μέχρι και την ορεινή ζώνη.

Επειδή τα συστήματα αυτά είναι εκτατικά και τα είδη των φυτών και των ζώων που συμμετέχουν είναι προσαρμοσμένα στις Μεσογειακές συνθήκες, ενώ πολύ συχνά αξιοποιούν περιοχές όχι κατάλληλες για καλλιέργεια (λοφώδεις, ημι-ξηρές, σε μεγάλες κλίσεις, σε υψηλό υψόμετρο), η αναβάθμιση και επέκταση τους είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση των θρεπτικών, την προστασία του εδάφους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η ελάχιστη πυκνότητα μπορεί να είναι στα 5 δέντρα /εκτάριο και η μέγιστη επιλέξιμη στα 40 δέντρα / εκτάριο ανάλογα με την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιματικές συνθήκες.

Είδος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν.1303/13. Η ενίσχυση θα ανέρθει στο 80% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και ως το 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρηση του συστήματος.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι είναι:

– Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους

– Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης

Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης με είδη του Παραρτήματος 8.2, και μπορεί να χορηγείται ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για περίοδο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής :

Κόστος εγκατάστασης:

(Το κόστος εγκατάστασης είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η εγκατάσταση στο πλαίσιο του μέτρου)

-εδαφολογική ανάλυση,

-γεωργοδασοκομική μελέτη,

-βελτίωση εδάφους,

-προετοιμασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγμα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.)

-προμήθεια φυταρίων,

-δαπάνες άρδευσης, λίπανσης

-προστατευτικοί σωλήνες

-εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών

-περίφραξη

Κόστος συντήρησης:

(Το κόστος συντήρησης είναι επιλέξιμο μόνο στην περίπτωση που στο μέτρο έχει ενταχθεί και το κόστος εγκατάστασης.)

Σε κάθε περίπτωση το κόστος εγκατάστασης μπορεί να πληρώνεται χωρίς να ακολουθεί πληρωμή για κόστος συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος

Συντήρηση του Αγροδασικού συστήματος για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με ετήσια ενίσχυση ανά δασωμένο εκτάριο.

· Άρδευση

· Δαπάνες για φυτοπροστασία

· Λίπανση

· Πότισμα

· Καλλιεργητικές φροντίδες

·Συντήρηση εξοπλισμού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.)

Όροι επιλεξιμότητας

– Υποβολή σχεδίου εγκατάστασης

– Προσκόμιση σχετικής άδειας από τη Δασική υπηρεσία όταν πρόκειται για βοσκοτόπους σε δασικές εκτάσεις

– Τα δασολιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα προσωρινά ή οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

– Εκτάσεις του δικτύου Νatura2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης δεν είναι επιλέξιμες.

– Υλοποίηση σε περιοχή εντός του δικτύου Νatura2000 επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι συμβατή με τους διαχειριστικούς στόχους της περιοχής .

– Το μέτρο εφαρμόζεται σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μόνο στην περίπτωση όπου η εκμετάλλευση για την περίοδο υλοποίησης γίνεται από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή από ιδιώτη φυσικό πρόσωπο.

– Για την παροχή στήριξης για εγκατάσταση δασολιβαδικών συστημάτων στο πλαίσιο τουΥπομέτρου 8.2 σε εκτάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του 998/1979 υποβάλλεται Μελέτη Διαχείρισης βοσκοτόπου η οποία ακολουθεί το διάγραμμα ύλης της ΚΥΑ Αριθμ. 117394/2932 (ΦΕΚ 3557/Β/2014) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των ΠροσωρινώνΔιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α ́).

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής


Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να αφορούν:

· Την φύτευση περισσότερων από ένα είδος δέντρων ειδικότερα όταν το κάθε είδος δίνειδιαφορετικά οφέλη (π.χ. καρπούς, ξυλεία, βελτίωση ποιότητας νερού, κ.λ.π.) στο ίδιο αγροδασικό σύστημα καθώς αυτό συμβάλλει στη αύξηση της βιοποικιλότητας.

· τις αρόσιμες αρδευόμενες εκτάσεις

· τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρωσης σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των δασικών υπηρεσιών (Κατάταξη των Χαρτών Γαιών, -κατηγορίες,)

· σε περιοχές όπου συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως ορίζονται στην προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ, 2012)

(Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιμου ποσού της επένδυσης για την εγκατάστασηαγροδασικών συστημάτων και στο 100% της ετήσιας πριμοδότησης για τη συντήρησή τους για μια 5ετία

Τα κριτήρια επιλογής των Δικαιούχων θα καθοριστούν με διαφανή και διακριτό τρόπο στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα όσον αφορά στην διαβάθμιση της βαθμολογίας των κριτηρίων επιλογής και στις συνθήκες ικανοποίησης αυτών των κριτηρίων από τους Δικαιούχους που σαφώς θα αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε παράγοντες που έχουν σχέση με το περιβαλλοντικό όφελος και την προστασία από πλημμύρες και εδαφική διάβρωση.

Στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωμής, θα ορισθεί κατάλληλη διαδικασία για τον έλεγχο καιδιεκπεραίωση των αιτήσεων πληρωμής με τη χρήση φιλικών πληροφοριακών συστημάτων για την αποφυγή παραλείψεων ή λαθών. Θα προβλεφθεί κατάλληλος κύκλος ενημέρωσης/κατάρτισης των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, που εμπλέκονται στον Διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων πληρωμής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επαλήθευσης του αιτήματος πληρωμής και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό του σφάλματος, θα υπάρξει μέριμνα στο θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου:

– για έλεγχο των ενταγμένων εκτάσεων με τηλεπισκόπιση.

– για την ύπαρξη εύρους ανοχής στον αριθμό των δέντρων ανά εκτάριο.

Συνολική αξιολόγηση του μέτρου

Το υπομέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά έχει εφαρμοστεί κατά το παρελθόν πρόγραμμα δημιουργίας δασών μέσω της δάσωσης γεωργικής γης με ιδιαίτερη επιτυχία, που αποτελεί παρόμοια Δράση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ως άνω ενέργειες μετριασμού εξασφαλίζουν την ορθή ελεγξιμότητα και επαληθευσιμότητα του προγράμματος και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού σφάλματος.

Επιπλέον, η απαίτηση γεωργοδασοκομικής και εδαφολογικής μελέτης ως κριτήριο επιλεξιμότητας διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του υπομέτρου και την χρηστή περιβαλλοντική διάστασή του.

Τέλος, ως μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης αλλά και στη διευρυμένη δημοσιότητά του, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση και επίτευξη των στόχων των υπομέτρου.

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσού ή του ποσοστού στήριξης, κατά περίπτωση:

Πίνακας 1 Υπολογισμός του ποσού ενίσχυσηςΕιδικές πληροφορίες για την πράξη

Ορισμός και αιτιολόγηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων άνω του οποίου η στήριξη θα προϋποθέτει την υποβολή προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου :

Ελάχιστο μέγεθος 1 εκτάριο, για την παροχή στήριξης απαιτείται γεωργοδασοκομική μελέτη.

Ορισμός του «ισοδύναμου μέσου» : Γεωργοδασοκομική μελέτη.

Καθορισμός του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού δένδρων ανά εκτάριο που θα φυτευτούν και, όταν ωριμάσουν, που θα διατηρηθούν, και των δασικών ειδών που θα χρησιμοποιηθούν όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Γεωργοδασικά συστήματα :Μέγιστη πυκνότητα 250 δέντρα ανά εκτάριο

Δασολιβαδικά συστήματα :Ελάχιστη πυκνότητα 5 δέντρα ανά εκτάριο – Μέγιστη πυκνότητα 40 δέντρα ανά εκτάριο

Επισυνάπτεται ο κατάλογος δέντρων ανά ζώνη της χώραςΑναφορά των περιβαλλοντικών οφελών από τα υποστηριζόμενα συστήματα.

Τα αγροδασικά συστήματα συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της χρήσης γης, ειδικά όσον αφορά τις εισροές φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Συμβάλλουν στη δημιουργία ειδικού μικροκλίματος και ευνοϊκότερων συνθηκών για τα πουλιά και τα άλλα ζώα συνεισφέροντας θετικά στη βιοποικιλότητα.

Τα είδη που χρησιμοποιούνται είναι τοπικά και είναι εκείνα που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν σε τέτοια συστήματα. Είναι προσαρμοσμένα στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Αυτά υποστηρίζουν μία φυσική ή ημιφυσική βλάστηση .

Η εγκατάσταση αγροδασικών οικοσυστημάτων δημιουργεί τοπία που έχουν τη μορφή μωσαϊκού και σαν βλάστηση αλλά και σαν πρακτική διαχείρισης, αντί για ενιαία και αδιαίρετα τοπία. Η εικόνα του μωσαϊκού ενισχύεται από περαιτέρω στοιχεία που συνήθως υπάρχουν στο μεσογειακό τοπίο, όπως αναβαθμίδες, παλαιά κτίσματα πέτρινοι τοίχοι, ρέματα. Το τοπίο αυτό επίσης συμβάλλει στην αύξηση της φυσικής αξίας της γης και στη βελτίωση και διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Τα συστήματα αυτά συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση της διάβρωσης, στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εδάφους (π.χ. διηθητικότητα) Τα αγροδασικά συστήματα είναι ανάμεσα στα πιο πολυλειτουργικά συστήματα στην Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις παράγουν διάφορα προϊόντα (φρούτα καρπούς, ξυλεία, καυσόξυλα, ζωοτροφή, άγρια φρούτα κ.λ.π.) ενώ συνδυάζουν δασικές χρήσεις με την καλλιέργεια και τη βόσκηση.

Σύνδεσμοι σε άλλες νομοθετικές πράξεις


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

– Ενεργοποίηση δικαιωμάτων και επιλέξιμα εκτάρια: Άρθρο 32(2), σημείο β του Καν. 1307/2013

– Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλιου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ισχύει

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

– Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Α 52/ 12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α/ 2014).

– Προγραμματική σύμβαση για υλοποίηση έργων επί δημοσίων εκτάσεων: Άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις ) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87/07/06/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

– Δημόσια Έργα: και Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α τ. 116/18-6-2008), κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως ισχύει.

– Άσκηση δασοπονίας εντός του δικτύου NATURA 2000: N.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α 31032011 ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και εφαρμοστική νομοθεσία, και ειδικότερα η ΚΥΑ 8353/276/Ε103/12 καθώς και ανά περιοχή ισχύοντα μέτρα διαχείρισης.

– Δασικός κώδικας ΝΔ 86/1969, όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 103 (ρύθμιση της βοσκής), όπως ισχύει .

Πηγή: http://dasarxeio.com/2015/12/29/1245-2-2/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια