ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Αυτό-το-φρούτο-μπορεί-να-παροπλίσει-τον-ιό-της-γρίπης

Οι αγρότες επιβάλλεται να επισκεφτούν τον λογιστή τους έως τη λήξη του έτους


Πλησιάζουμε αισίως στο τέλος του έτους 2018 και Θεού θέλοντος θα κάνουμε όλοι τοναπολογισμό μας και θα θέσουμε τους στόχους μας για τη νέα Χρόνια!

Κατερίνα Γ.Μ Κουσουνή-Ρόμπολα & ΣυνεργάτεςΚατερίνα Γ.Μ Κουσουνή-Ρόμπολα & ΣυνεργάτεςΟικονομολόγος - Λογίστρια Α Τάξης -Κατοχή ΙΠΜεσολογγίου

Μέσα σε όλες τις ετοιμασίες των γιορτών θα πρέπει οι φίλοι μας αγρότες που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς καθώς και όσοι είναι ανένταχτοι αλλά πούλησαν λίγο λάδι ή/ και πήραν μια μικρήεπιδότηση (!) για τις ελιές που έχουν στο χωρίο....., να κάνουν μια βόλτα από το λογιστή τους και να του "εξομολογηθούν" τις πωλήσεις τους και τις επιδοτήσεις τους!

Δηλαδή θα πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση εάν υπάρχουν πωλήσεις ή επιδοτήσεις- να εξετάσουμετο ύψος αυτών και με βάση τα κριτήρια της φορολογικής νομοθεσίας να δούμε μήπως κρίνεταιαναγκαία μετάταξη απο το ειδικό καθεστώς στο κανονικό τις αρχές του 2019.

Εαν λοιπόν έχουν ακαθάριστα έσοδα το 2018 άνω των 15000 ευρώ ή /και επιδοτήσεις που έχουνεισπράξει άνω των 5000 ευρώ θα πρέπει στις αρχές του 2019 και εντός 30 ημερών να προβούν σευποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς αγροτών.Υπενθυμίζουμε οτι στα έσοδα περιλαμβάνονται οι πωλήσεις από αγροτικά προϊόντα παραγωγήςτους καθώς και η παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

Σημαντικό: Να μην ξεχάσουν να μας φέρουν και ταεργόσημα που έχουν εισπράξει για τις εργασίες σε γη τρίτων!(Τα εργόσημα προσμετρούνται σταλοιπά έσοδα τους για να ληφθούν υπόψη ως κριτήριο μετάταξης).

Στις επιδοτήσεις να υπενθυμίσουμε οτι περιλαμβάνονται όλες οι επιδοτήσεις που έχουν εισπραχθείεντός του 2018 ανεξαρτήτως έτος αναφοράς και είδος, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση,ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για τοβαμβάκι κ.λ.π.

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για τηνπραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ..... Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς και να μην γίνειυποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

Σε περίπτωση που δεν πληρούται είτε το ένα είτε το άλλο κριτήριο, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Έλαβα μια μικρή επιδότηση..... σιγά τα χρήματα που πήρα!!!Υπενθυμίζουμε οτι στο στο άρθρο 41 παρ.1 του Κώδικα ΦΠΑ ν.2859/2000 αναφέρεται :"στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τουςκαι παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ καιέλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

"Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, διευκρινίζεται ότι και οι αγρότες που το έτος 2018 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθώνκαι παροχή αγροτικών υπηρεσιών εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Να σημειώσουμε εδώ οτι οι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών, μπορείνα πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0- και οποτεδήποτε εντός της χρήσης.

Μπορούν επίσης να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς τηνεπιβολή προστίμου μιας και δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

Είναι αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ' αποκοπήεπιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη.

Σχόλια