Οι δενδρώδεις καλλιέργειες στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής


Επιπλέον εισόδημα για τους αγρότες από τη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα

Να καταστήσει τις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως ελιά, πορτοκαλιά, αμυγδαλιά, ροδακινιά και μηλιά, όπλα κατά της κλιματικής αλλαγής επιχειρεί το πρόγραμμα CLIMATREE. Οι επιστήμονες κατασκευάζουν ένα νέο καινοτόμο σύστημα, το οποίο καταμετρά τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απορροφούν οι καλλιέργειες αυτές, με σκοπό να χαρακτηριστούν και να χρησιμοποιηθούν ως «δεξαμενές δέσμευσης άνθρακα». 

Η παραπάνω διαδικασία θα συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θα προσδώσει ένα επιπλέον εισόδημα στους αγρότες αυτών των καλλιέργειών, οι οποίοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν και να πουλήσουν τα δικαιώματα διοξειδίου του άνθρακα που θα έχουν απορροφηθεί από τις καλλιέργειές τους. Ο αντιπρύτανης και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σέρκο Χαρουτουνιάν, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «η δράση αυτή εναρμονίζεται με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα στην πολιτική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. 

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη και η πιστοποίηση ενός νέου και καινοτόμου συστήματος προσδιορισμού της δέσμευσης του CO2 από τον τομέα της γεωργίας που αφορά τις πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες. Τελικός στόχος είναι η προσαρμογή της μεθοδολογίας του LULUCF (τομέας των χρήσεων γης, των αλλαγών των χρήσεων γης και της δασοπονίας), δηλαδή του τομέα που προωθεί αποτελεσματικά μέτρα για τη δέσμευση του άνθρακα και η υποβολή-ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που θα αλλάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Άρθρο 9 της Απόφασης 406/2009/EΚ)».

Μερικές από τις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

Εκτίμηση του κοινωνικο-οικονομικού οφέλους από τον συνυπολογισμό της δέσμευσης του άνθρακα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες και η αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στα διαφορετικά κλιματολογικά και οικονομικά περιβάλλοντα.

Βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας-πολιτικής της ΕΕ.

Αποδοχή της ένταξης/ενσωμάτωσης της χρήσης των «δεξαμενών άνθρακα» του αγροτικού τομέα από τους κοινωνικούς εταίρους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Ακριβέστερη εκτίμηση των «δεξαμενών άνθρακα», με την παράλληλη ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέτρων και πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Βελτίωση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών σε μικροεπίπεδο και παροχή ενός υποβοηθητικού συστήματος για την αξιολόγηση των επενδύσεων που σχετίζονται με τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Συμμετέχοντες του έργου είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο, που είναι και ο συντονιστής του, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής και Εργ. Δενδροκομίας), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, το Πανεπιστήμιο Basilicata της Ιταλίας και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ισπανίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια