Οι διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων στους Αγρότες


Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία διευκρινίζονται οι διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021. 

Οι διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για το 2021 διευκρινίζονται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.

Ενεργοί γεωργοί είναι όσοι/-ες ασκούν γεωργική δραστηριότητα, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000? για το προηγούμενο έτος αιτήσεων 2020 θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί γεωργοί.

β. Γεωργοί, οι οποίοι/-ες έλαβαν για το προηγούμενο έτος αιτήσεων (2020 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000? θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2020

Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το προηγούμενο έτος 2020, ο έλεγχος τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού σύμφωνα με τα στοιχεία α και β γίνεται βάσει υπολογισμού μιας θεωρητικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης, που αποτελεί το γινόμενο της μέσης εθνικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης ανά εκτάριο για το 2021 με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τον/την γεωργό το 2021.

Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

Το 2021, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς/-ες γεωργούς, οι οποίοι/-ες κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2021:

(α) είτε μέσω πρώτης χορήγησης το 2015

(β) είτε μέσω μεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2020

Επισημαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2016 -2020 με λήξη μίσθωσης έως και 15-6-2021, τα δικαιώματα επιστρέφουν στο μεταβιβαστή το 2021

(γ) είτε μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2017 - 2020 και είτε μέσω τυχόν χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2021 σε γεωργούς, που πληρούν το κριτήριο του «γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόμενου γεωργού, όπως καθορίζεται στην υπ' αριθμ. 1930/81861/2015 ΥΑ, όπως κάθε φορά τροποποιημένη ισχύει

(δ) είτε με μεταβίβαση το έτος 2021. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων το 2021 περιγράφονται στην υπ' αριθ. 1406/52601/2019 ΥΑ (Β' 1291/2019), όπως τροποποιημένη ισχύει καθώς και στην σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:

  • Γεωργοί νεαρής ηλικίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5.1 σημείο 2 της παρούσας και είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003
  • Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί όπως περιγράφονται παρακάτω:
  • Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί είναι:

Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ? ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003.

Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ? ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:

  • Γεννήθηκε έως και 31/12/2003
  • Αρχίζει τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ? ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα
  • Ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια